Reklamace

Reklamace


Reklamační řád* je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.odra-shop.cz
 Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.
 Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí obchodní společnost Tomáš Ožana, se sídlem Výškovická 633/188, Ostrava, 70030; IČ: 70613508, která je zapsána v Živnostenské rejstříku , úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistr města Ostravy, a touto společností provozovaná internetový obchod www.odra-shop.cz
 Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.odra-shop.cz
 Není-li v tomto reklamačním řádu uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na tomto prohlášení a odkaz na něj je viditelně umístěn na www.odra-shop.cz


Odpovědnost za vady zboží a záruka
1.Záruční doba pro veškeré prodávané produkty činí 24 měsíců.
2.Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
3.Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí.
4.Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového.
5.Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání přepravcem, doporučujeme kupujícímu, aby přepravce požádal o vyhotovení záznamu o poškození zboží v průběhu přepravy.
6.Před prvním použitím zboží doporučujeme kupujícímu prostudování návodu a záručních podmínek. Při používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.
7.Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.
8.V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.
9.Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
10.Postup podle bodu 8 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou prokazatelně věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
11.Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy
◾bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
◾přiměřeným snížením kupní ceny
◾náhradním dodáním zboží
◾odstoupením od smlouvy

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
 Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiný subjekt – odlišný od prodávajícího – subjekt autorizovaný výrobcem nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu.


Postup reklamace

Adresa pro vrácení reklamovaného zboží:
Tomáš Ožana
 Výškovická 633/188
 700 30,  Ostrava

Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy věcí nepříjemnou. Internetový obchod www.odra-shop.cz si je toho plně vědom a v zájmu spokojenosti svých stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace.

Pro oznámení reklamace využijte on-line formulář. Reklamovat zboží můžete také telefonicky nebo písemně.

V případě telefonické a písemné reklamace postupujte takto:


1.Zavolejte nám na linku zákaznického servisu a sdělte svůj úmysl reklamovat zboží a nebo zašlete informační e-mail s popisem závady zboží na adresu obchod@odra-shop.cz


2.Nejpozději do 2 pracovních dnů Vám bude odesláno sdělení adresy nejbližšího autorizovaného servisu reklamovaného produktu. Pro případ, že daný výrobek bude nutné z důvodu absence autorizovaného servisu odeslat zpět prodávajícímu, lze zboží doručit libovolným způsobem na adresu provozovny prodávajícího. Přepravní náklady hradí prodávající a to za předpokladu, že byla reklamace uznána jako oprávněná.


3.Poté, co bylo reklamované zboží doručeno do provozovny prodávajícího, je této reklamaci přiděleno unikátní pořadové číslo. Potvrzení o zahájení reklamačního řízení je obratem odesláno na kontaktní emailovou adresu.


4.V zájmu urychlení Vaší reklamace doporučujeme: 1.adresovat zásilku přímo na adresu prodávajícího (adresa je uvedena na daňovém dokladu a na www.odra-shop.cz
Zaslaný balík výrazně označit „REKLAMACE“


5.vložit do zásilky kopii daňového dokladu dokládajícího zakoupení reklamovaného předmětu (v případě, že již daňový doklad nevlastníte nebo jej nemůžete nalézt, vložte do zásilky takové údaje, na základě kterých budeme schopni konkrétní obchodní případ dohledat v našich záznamech)


6.vložit do zásilky stručný popis závady

7.Prodávající vás bude do 2 pracovních dnů informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat na uvedenou e-mailovou adresu, nebo na uvedený telefon kupujícího. Reklamace včetně vady bude vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.


8.Prodávající si vyhrazuje právo zadat autorizovanému servisu pokyn k přímému odeslání opraveného reklamovaného zboží na adresu uvedenou v průvodce.


9.V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.

10.Spotřebitel má nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši v případě odstoupení od KS ( v připádě, že si zvolil dražší způsob dopravy )


* Reklamační řád se vztahuje na koncové zákazníky. Ustanovení nelze použít pro kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou právnickou a nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje nebo jej hodlá použít v rámci svého předmětu podnikání coby prostředku k udržení a zajištění příjmů. V takovémto případě se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

 
 
 
 
Jako každý obchod, i ten náš má své obchodní podmínky, kterými se řídí.

Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Home